Baca gazları ve Atık gazların Arıtımı

Buhar Kazanları baca gazları veya proses gazlarının Kimyasal Fiziksel ve katalitik yöntemlerle arıtılıp çevreye atılması veya geri kazanılması,

Sıyırma kuleleri, gaz absorbsiyon kuleleri (Scruber) , Katalitik konvertörler adsobentler, kullanılarak gazların, Filtreler ve Sıyırma kuleleri kullanılarak taneceklerin arıtılması,ve tutulması işlemlerini kapsar.

Su arıtma sistemleri ve kapsamları

Arıtma Yapılan Alanlar

Temiz Su Sistemi
İşletme Suları
Kullanma Suları
İçme Suları
Atık Su Sistemi
Arıtma ile Çözülen Problemler

Suyun kaynağından, depolanmasından, kullanımından veya çevreden gelen kirliliklerin; suyun kullanılacağı sistemlerin veya atık su şartlarının gerektirdiği su kalitesi değerlerine uygun olmasını (limitlerin içinde olmasını) sağlamak.

Arıtma İşlemleri

Fizksel Arıtma
Çeşitli arıtım ekipmanları ve sistemleriyle, sudaki askıda katı maddelerin istenilen seviyeye indirilmesi.

Kimyasal Arıtma
Suyun içindeki katyon, anyon ve tuzların kimyasallar ilavesi ile istenilen değerlere düşürülmesi.

İyon ve Membran Teknolojileri
Suyun içindeki iyonların (anyon,katyon) iyon değiştirici reçineler, çeşitli yapıdaki membranlar ve membran sistemleri (UF, MF, NF, RO) ve elektro deiyonizasyon ile istenilen değerlere (amacına uygun) indirilmesi veya arıtılması.

Su Şartlandırma programları ve kimyasaları

Şartlandırma Yapılan Alanlar

Buhar Üretim ve Sıcak su devrelerı Suyu
Açık / Kapalı Devre Soğutma Suyu devreleri
Kullanma ve İçme Suyu
Havuz Suyu
Gölet Suyu
Fabrika İşletme Suyu
Şartlandırma ile Çözülen Problemler

Birikintier (DEPOZİT)
Sert Birikintiler (Kalsiyum Karbonat, Metal oksitleri veSilis esaslı depozitler)
Yumuşak Birikintiler (Askıda katı maddeler, çamur, kil ,vs)
Biyolojik Birikintiler (bakteri Çamuru ,vs)
Korozyon
Oksijen Korozyonu
Asidik Korozyon
Bakteriyolojik Korozyon
Bakteri, Virüs, Yosun Oluşumu
Şartlandırma İşlemi

Yukarıda belirtilen sorunları gidermeye ve önlemeye yönelik, kimyasallarla yapılan çalışmalar.

Firmamız 1985 senesinden beri bu alanda birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır.

İyon değiştirici reçine temizlik işlemleri

İyon değiştirme reçineleri Arıttıkları ham suyun (giriş Suyu) fiziksel ve kimyasal özelliklerine , bu özelliklerin neden olduğu sorunları gideremeyen ön arıtma sistem dizaynında yapılan hatalardan kaynaklanan kirleticiler tarafından sure içinde kirletilirler.

Kirlilik yüküne ve süresine bağlı olarak reçinelerin arıtma kapasitelerinde düşüş, ve üretilen suda kalite bozukluklar yaşanır.

Kirlilikler :

a-İnorganik esaslı askıda katı madde kirliliği veya Fe ve Mn veya diğer ağır metallerden kaynaklanır.

b-Organik esaslı maddelerden kaynaklanır , ayrıca organik maddelerin Fe ve Mn ile yaptıkları kompleks bileşiklerden kaynaklanır.

Bu kirlilikler yapısına göre Zayıf Katyonık (WAC), Kuvvetli katyonik(SAC), Zayıf anyonik(WBA), Kuvetli anyonik(SBA) reçinelerde farklı yapılarda birikim yaparlar.

Verim düşüklüklerinde numuneler alınmalı ve testler , gözlemlere göre yorumlanıp , yapıya göre farklı ve uygun kimyasalların temizlik yöntemlerine uyularak temizlenmesi gereklidir.

Firmamız Reçine temizliği konusunda dünyada yayınlanmış teknikleri esas alarak iyon değiştirici reçine temizliğini 32 yıldır yapmaktadır.

Fiziksel Boru Temizlik İşleri

BLOWOUT:İşletlerde, Petro Kimya Tesislerinde, Doğal Gaz ve Yakıt Depolama ve Satış Birimlerinde Yeni ve Eski Boruların basınçlı hava ve patlatma işlemleri ile yüzeydeki oksit, çapak ve birikintilerin kontrollü ve etkin bir yapıda giderilmesi

Kimyasal Temizlik İşlemleri

Buhar Üretim Sistemleri Kombine Çevrim ve Termik Santral ve Sanayi buhar üretim Sistemlerinde,:

Besi Suyu, Ekonomizör, K-Buharlaştırıcı, Uygun Kızdırıcı, Buhar borularının, Çeşitli malzemelerden üretilen Isı değiştiricilerin,

Nakliye Borularının, maksimum koruma eksenli uygun kimyasal ve teknoloji kullanarak temizliği:

Not: Temizlik Kimyasallarının konsantrasyonunu bilmek iyi ve emniyetli temizlik için yeterli değildir,

Tecrübe ve teknik uygulama bilgileri ile desteklenmesi gereklidir.

İŞLEMLER: ALKALİ TEMİZLİK ASİDİK TEMİZLİK NOTRALİZASYON Veya ARDIŞIK KOMBİNE İŞLEMLE; SON DEMİR ALMA, BAKIR ALMA VE PASİVASYON

Su yönetim sistemleri ve arıtım sistemlerinden farkı

Su Yönetimi

İşletmelerde (fabrika, oteller, vs) suyun temin edildiği noktadan başlayıp, sistemin kullanım noktalarına ve atık su verilerine göre, sistemin tümünün farklı bölgelerdeki farklı gereksinimlere uygun olarak projelendirilmesi ve ayrıca sistem içindeki arıtma birimlerinin projelendirilip uygulanması işlemidir.

Birçok sistemin koordineli olarak tek bir sistem gibi çalıştığı ve tek merkezden yönetildiği bir sistem ile su, kaynağından alınır, kullanacağı her alana uygun ve etkili biçimde arıtılır ve şartlandırlır, atık sulardan geri kazanım yapılır.

Bu sayede etkili, iyi çalışan, kolay kontrol edilebilen bir arıtma sistemi ve düşük işletme maliyetleri elde edelir.

Uygun arıtma sistemleri seçimi, projelendirilmesi, anahtar teslimi sistemler

Su arıtma sistemine sahip kuvvet ve kombine çevrim santralleri , Rafineriler, ve işletmeler.

Arıtma sistemine sahip kuruluş teknik yöneticileri ve sorumlu müdürlükler ve işletmeciler.

Sistemlerinizde kurulu REVERSE OSMOSIS,DEMINERALIZE CEDI, EDI, MIX_BED tipi arıtma birimlerinden biri veya bir kaçı var ise lütfen araştırınız. sisteminiz aşağıdaki hangi özelliklere ve dizyn yapısına sahiptir.

Sistem Dizaynı

Arıtım sisteminlerinde arıtılacak suyun verilerine , arıtma alanı ve fabrikasının bölgesel ve fabrika özelliğine , gereken arıtılmış su kalitesinin belirlenmesi ve firmaya uygun en verimli sistemin kurgulanmasına ve dizayn edilmesine yönelik, takım çalışmalarını de kapsayan bir çalışmadır.

Eski Arıtma birimlerin etüdü ve gerekli teknolojik gereksinime göre düzeltilmesi
Projelendirmeveya proje seçimi.
Ekipman seçimi
Müteahitlik işlevi veya Müteahhit firmaların teknik değerlendirmesi
Montaj ekibinin denetlenmesi veya yönetilmesi.
Sistem Kabulünün yapılması
İşletmeye alma işlemlerinin denetlenmesi
hususlarında Çalışma veya danışmanlık hizmetleri.

Şartname Hazırlama ve Sistem Kabulü

Bize Gelen Şartnamelerde , genelde yerli veya yabancı şartnamelerin metinlerinin kopyalanıp yapıştırılmasına ilave olarak arıtılacak Suyun debisi ve Arıtılacak suyun analizleri ve arıtılmış suda istenen özelllikler ileve edilerek teklif istenmektedir.

Bu tip bir şartnameye her firma onlarca farklı teklif verebilir, Ayrıca her firma ihtiyacınıza en uygun teklif yerine bildiği teknolojiyi sunar, ayrıca ucuz teklif verme isteği teklifleri uygun teknolojilerden daha çok uzaklaştırır.

Teklifi alınacak Sistemin seçimi ve sistemin gelecekteki sorunları, verimliliği, bakım ve işetme kolaylığı, sürekli üretim kapasitesi , vs gibi ölümcül prensipleri pas geçilerek , yapılır

Sistemler teslim alınır iken çalışır, fakat devamında, her hangi bir gün ortaya çıkan sorun özellikle kuvvet santrallerinde ve yüksek debili işletme suyu kullanan işletmelerde büyük sorunlar ve ve nerdeyse sistemin maliyetinin yarısına ulaşan parasal zararlara neden olmuştur ve olacaktır.

Biz bu güne kadar Türkiyenin büyük endüstriyel tesislerindeki sistemlerin çoğunu eleştirel dizayn gözü ile inceleme imkanına, ve türkiyede çalışan üst düzey arıtma firmalarını , hazırladığımız şartnamelere göre teknik değerlendirme şansına sahip olan firmayız.

Gözlemlerde inanılmaz sayıda temel ( ölümcül) teknolojik dizayn hataların yapıldığını gördük ve yaşadık.

Bir örnekle: Ülkemizin en büyük kömür santrallerinden birinde avrupa menşeyli firmanın yaptığı ön arıtma sisteminde çok sayıda 16 adet kum filtresinin çok basit ölümcül hata nedeniyle , filtrelerin sözde filtre ve aslında boru gibi çalıştığını gördük ve yaşadık.

Büyük arıtma firmalarının yaptığı bu tip hataları isim vermeden ileride sunacağız.

Bizim Değerlendirme mantığımızda , Ölümcül hataların kimin tarafından yağıldığı değil , Ne tip hataların yapıldığı ve neden yapıldığı önemlidir. İşimiz geçmişi karalamak değil, gelecekte aynı hataların yapılmamasını sağlamaktır.

Hatalara bilmeyerek sahip çıkmayınız, Bizi arayınız , Biz şartname hazırlayalım ve değerlendirelim siz kazanın.

Bizim suyun yapısını, sorunlarını, sorunların çözümü ve su teknolojileri konusunda bilgi düzeyimizi bu sektörde olup tanıyanlar bilir, tanımayanlar tasavvur edemez.. Bize ulaşın size ve geleceğinize dürüstçe katkıda bulunalım.

H.cavit Yenigün

Kimya Yüksek Mühendisi

0532 311 27 09